ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย

Primary tabs

Titleผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2553
Authorsพิณฑิญา, ขำอ่อน
Degreeปริญญาโท , ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการสื่อสาร, กิจกรรมการเขียน, กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการ, ความสามารถในการสื่อสาร, ผลการจัดประสบการณ์, เด็กปฐมวัย
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการกับเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการขียนแบบปฏิบัติการ, แบบวัดความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมุติฐานด้วยการใช้สถิติทดสอบแบบกลุ่มเดียว ไม่อิสระต่อกัน (One sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการมีความสามารถในการสื่อสารอยู่ในระดับดี 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการมีความสามารถในการสื่อสารสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75

Citation Key75
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf68.68 KB
PDF icon abs.pdf117.34 KB
PDF icon con 1.pdf140.4 KB
PDF icon ch 1.pdf238.6 KB
PDF icon ch 2.pdf806.7 KB
PDF icon ch 3.pdf273.87 KB
PDF icon ch 4.pdf186.43 KB
PDF icon ch 5.pdf257.1 KB
PDF icon bib.pdf143.14 KB