ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsภคพร, วัฒนดำรงค์
Series Editorนิพันธ์, ประทุมศิริและคณะ
Tertiary Authorsพัชรา, วงศ์แสงเทียน
Subsidiary Authorsวิจิตรา, ทุนอินทร์
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาท้องถิ่น, คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล, ความคาดหวัง, จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/753
ไฟล์แนบ: