ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsภคพร, วัฒนดำรงค์, นิพันธ์, ประทุมศิริและคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาท้องถิ่น, คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล, ความคาดหวัง, จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชน