การศึกษามลภาวะทางเสียงในช่วงเวลาปกติและเวลาเร่งด่วนที่มีผลต่อการรับฟังเสียงของตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษามลภาวะทางเสียงในช่วงเวลาปกติและเวลาเร่งด่วนที่มีผลต่อการรับฟังเสียงของตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2552
Authorsประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsจังหวัดพิษณุโลก, ช่วงเวลาปกติ, ตำรวจจราจร, ผลต่อการรับฟังเสียง, มลภาวะทางเสียง, สถานีตำรวจภูธร, อำเภอเมือง, เวลาเร่งด่วน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/754
ไฟล์แนบ: