การศึกษาศักยภาพของสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในการวางระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

Primary tabs

Titleการศึกษาศักยภาพของสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในการวางระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsสถาบันราชภัฏ, พิบูลสงคราม
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการวางระบบการบริหารจัดการ, การศึกษาศักยภาพ, งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม