การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
Publication TypeReport
Year of Publication2539
Authorsไพศาล, ริ้วธงชัย
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินกิจการ, การศึกษาปัญหาอุปสรรค, จังหวัดพิษณุโลก, ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม, สุขาภิบาล, สุโขทัย, อำเภอรอบนอก, เขตเทศบาลเมือง
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/765