การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2549
Authorsบุษบา, หินเธาว์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, นักศึกษาระดับปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม