การศึกษาคุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหารธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

Primary tabs

Titleการศึกษาคุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหารธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
Publication TypeReport
Authorsสุพจน์, พฤกษวัน, สงวน, ช้างฉัตรและคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาคุณลักษณะ, ความเป็นเลิศ, ประเทศไทย, ภาคเหนือตอนล่าง, เชิงบริหารธุรกิจขนาดย่อม