ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsสุวารีย์, วงศ์วัฒนา
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการเปิดรับข่าวสาร, ความคาดหวังและความพึงพอใจ, ประชาชน, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/770