ผลของ IBA NAA IBA+NAA และชนิดของกิ่งต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง

Primary tabs

Titleผลของ IBA NAA IBA+NAA และชนิดของกิ่งต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsสุดารัตน์, สุตพันธ์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
KeywordsIBA, IBA+NAA, NAA, การเกิดราก, กิ่งปักชำ, ชนิดของกิ่ง, ฝรั่ง, พันธุ์แป้นสีทอง
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/771