รำมังคละในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์

Primary tabs

Titleรำมังคละในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsนุชนาฎ, ดีเจริญ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsจังหวัดพิษณุโลก, รำมังคละ, สุโขทัย, และอุตรดิตถ์