การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า

Primary tabs

Titleการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า
Publication TypeReport
Year of Publication2548
Authorsเชิดชัย, โพธิ์ศรี
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
KeywordsGasteromycetes, กล้าไม้ป่า, การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซา, รากลุ่ม