การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา IS 345 การจัดองค์กรสารสนเทศ โดยการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

Primary tabs

Titleการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา IS 345 การจัดองค์กรสารสนเทศ โดยการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
Publication TypeReport
Year of Publication2559
Authorsศิริสุภา, เอมหยวก
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการจัดองค์กรสารสนเทศ, การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์, การเรียนของนักศึกษา, การเรียนรายวิชา IS 345, โดยการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม