การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Primary tabs

Titleการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsวิราพร, พงศ์อาจารย์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนารูปแบบการสอน, นักศึกษาระดับอุดมศึกษา, เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ