การติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2553
Authorsปิยะดา, วชิระวงศกร
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywords(ส่วนทะเลแก้ว), การติดตามตรวจสอบคุณภาพ, จังหวัดพิษณุโลก, พื้นที่, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, แหล่งน้ำ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/791