การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1

Primary tabs

Titleการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsชญานิษฐ์, ศศิวิมล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาหลักสูตร, บูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง, สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1, ในสถานศึกษา