สภาพปัจจัยในการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

Primary tabs

Titleสภาพปัจจัยในการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsผ่องลักษม์, จิตต์การุญ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้, มีความสุข, สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง, สภาพปัจจัย, สำหรับนักศึกษา, โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์