การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่

Primary tabs

Titleการพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่
Publication TypeReport
Year of Publication2552
Authorsรัตนพร, บ่อคำและคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ฐวิธีสอนแบบใหม่