การสร้างชุดการสอน เรื่อง "เครื่องมือทางการแนะแนว" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชา ศษ. 321 (จิตวิทยาแนะแนว) ระดับปริญญาตรี

Primary tabs

Titleการสร้างชุดการสอน เรื่อง "เครื่องมือทางการแนะแนว" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชา ศษ. 321 (จิตวิทยาแนะแนว) ระดับปริญญาตรี
Publication TypeReport
Year of Publication2530
Authorsช่ดลัดดา, ขวัญเมือง
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการสร้างชุดการสอน, จิตวิทยาแนะแนว, ระดับปริญญาตรี, วิชา ศษ. 321, สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน, เครื่องมือทางการแนะแนว
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/801