การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณกองนโยบายและแผนจากระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณกองนโยบายและแผนจากระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsโกสุมภ์, ทิมวัฒนา
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
KeywordsGFMIS, กองนโยบายและแผน, การวิเคราะห์, การเบิกจ่ายงบประมาณ, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ
Citation Key818
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.55 MB