การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558

Primary tabs

Titleการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsนันท์นภัส, สุ่มยง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsกรอบมาตรฐาน, การศึกษาคุณภาพ, คุณวุฒิ, บัณฑิต, ปีการศึกษา 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, อัตลักษณ์
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558 และเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่น จุดด้อย และคุณลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ เพื่อนำข้อมูลกลับมาทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่อไป ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 2,992 หน่วยงานกลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558 ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และการโทรศัพท์สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ผลการวิจัย พบว่าคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยมีค่าเฉลี่ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และอัตลักษณ์ของบัณฑิต (บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อจำแนกตามคณะ พบว่า
1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในแต่ละคณะ ในระดับปริญญาตรี คือ คณะครุศาสตร์ (4.23) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4.17) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(4.13) คณะวิทยาการจัดการ (4.20) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร(3.90) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4.17) และในระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ (4.31) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4.49) คณะวิทยาการจัดการ (4.33 )คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (4.05) และในระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ (4.33)
2. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน) ในระดับปริญญาตรี คือ คณะครุศาสตร์(4.49) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4.29) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4.19) คณะวิทยาการจัดการ (4.26) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (3.90) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4.19) และในระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์(4.39) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(4.56) คณะวิทยาการจัดการ (4.42) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (4.75) และในระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ (4.81)

Citation Key828
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.98 MB