ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558

Primary tabs

Titleภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsพิลาวรรณ, ประจำทอง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsบัณฑิต, ปีการศึกษา 2558, ภาวะการมีงานทำ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key833
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.73 MB