รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsมาริน, จันทรวงค์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, คณะวิทยาการจัดการ, งบประมาณ พ.ศ.2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, รายงานวิเคราะห์, แผนปฏิบัติการประจำปี
Citation Key836
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.89 MB