รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Primary tabs

Titleรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsสมควร, คำลือ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รายงานวิเคราะห์, แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/844
Citation Key844
IMAGE_COVER: