รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

Primary tabs

Titleรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsสัญญา, ปานแย้ม
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, รายงานวิเคราะห์, แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/845
Citation Key845
IMAGE_COVER: