การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsศิรินทร์, ทิมจันทร์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการวิเคราะห์โครงการ, คณะวิทยาการจัดการ, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, แผนปฏิบัติการ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/852
Citation Key852
IMAGE_COVER: