การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsสุสิตรา, สิงโสม
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการบริโภคอาหาร, การศึกษา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, จังหวัดพิษณุโลก, นักศึกษา, พฤติกรรม, ภาวะโภชนาการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
Citation Key868
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)659.92 KB