การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsมยุรี, กมลวรเดช
Secondary Authorsสินี, ยิ้มน่วม
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการติดตามประเมินผล, การพัฒนา, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระบบฐานข้อมูล, สารสนเทศ, โครงการเชิงบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
Citation Key873
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)3.4 MB