การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผู้ฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อน

Primary tabs

Titleการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผู้ฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อน
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsกัญธิภา, รอดกลาง
Degreeปริญาโท,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดการความรู้, การปฐมพยาบาล, การปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อน, การป้องกันโรคลมร้อน, ทหารใหม่, พัฒนาผู้ฝึกทหารใหม่, พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, หน่วยฝึกทหารใหม่
Abstract

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผู้ฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อนตามเกณฑ์ของกรมการแพทย์ทหารบก ใน3 ด้าน คือ ด้านความรู้โรคลมร้อน ด้านการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรค ด้านการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ และนำเสนอแนวทางปฏิบัติของหน่วยฝึก เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อนโดยครอบคลุมเกณฑ์ทั้ง 3 ด้านของกรมการแพทย์ทหาบก ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ทำการฝึกทหารใหม่ผลัด 2/2551 กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี และมอร์แกน ได้จำนวน 186 คน เลือกอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ฝึกทหารใหม่ในตำแหน่งผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบและเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ จำนวน 11 หน่วยฝึก แบบสอบถามแบบทดสอบความตระหนักรู้ และแบบสอบถามทัศนคติ จำนวน 186 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที วิเคราะห์เนื้อหาคลังความรู้และสรุปเชิงสังเคราะห์นำเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อนโดยครอบคลุมเกณฑ์ทั้ง 3 ด้านของกรมแพทย์ทหาบก ผลกาวิจัยพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อนของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 11 หน่วยฝึก มีความพร้อมในการปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ของกรมการแพทย์ทหารบกโดยหน่วยฝึกขาดสิ่งสนับสนุนในการดำเนินการด้านอุปกรณ์เครื่องมือและงบประมาณ ผู้ฝึกทหารใหม่ขาดความพร้อมตระหนักและทัศนคติ เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อน จึงมีความพร้อมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ภายหลังการจัดการความรู้ หน่วยฝึกทหารใหม่มีการเตรียมความพร้อมเพิ่มขึ้นในทุกด้าน จากการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ระดับดี ผู้ฝึกทหารใหม่มีระดับความตระหนักรู้และค่าทัศนคติสูงกว่าก่อนรวมกิจกรรมจัดการความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แนวทางการปฏิบัติของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อน คือ หน่วยฝึกจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกทหารใหม่ในผลัดนั้นๆผู้บังคับบัญชาหน่วยฝึกตระหนักถึงความสำคัญของโรคลมร้อนในหน่วยฝึก จัดหางบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอ ตลอดจนเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้ผู้ฝึกทหารใหม่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อโรคลมร้อนในหน่วยฝึกทหารใหม่ สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อนของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้บรรลุผล

Citation Key88