การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsสหรัฐ, ทองยัง
Secondary Authorsจุฑามาศ, ชัญญะพิเชฏฐ์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนา, การศึกษา, ชั้นปีที่ 1, นักศึกษา, บทเรียนออนไลน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระดับปริญญาตรี, ระบบลงทะเบียน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/883
Citation Key883
IMAGE_COVER: