ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560

Primary tabs

Titleภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsพิลาวรรณ, ประจำทอง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsบัณฑิต, ปีการศึกษา 2560, ภาวะการมีงานทำ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key890
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.94 MB