การพัฒนาวิดีโอขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Primary tabs

Titleการพัฒนาวิดีโอขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsปรารถนา, อินบุญรอด
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนา.วิดีโอ, ขั้นตอนการใช้, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, นักศึกษา, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, หลักสูตร, ห้องปฏิบัติการ, เครื่องมือวิทยาศาสตร์
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/897
Citation Key897
IMAGE_COVER: