การพัฒนาวิดีโอขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Primary tabs

Titleการพัฒนาวิดีโอขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsปรารถนา, อินบุญรอด
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนา.วิดีโอ, ขั้นตอนการใช้, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, นักศึกษา, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, หลักสูตร, ห้องปฏิบัติการ, เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Citation Key897
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.74 MB