ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559

Primary tabs

Titleภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsพิลาวรรณ, ประจำทอง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsบัณฑิต, ปีการศึกษา 2559, ภาวะการมีงานทำ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key907
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.41 MB