ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปี, งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559

Primary tabs

Titleผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปี, งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsอดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559, ผลการวิเคราะห์, เปรียบเทียบ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/909
Citation Key909
IMAGE_COVER: