ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559

Primary tabs

Titleผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsมาริน, จันทรวงค์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, คณะวิทยาการจัดการ, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559, ผลการวิเคราะห์, เปรียบเทียบ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/915
Citation Key915
IMAGE_COVER: