รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Primary tabs

Titleรายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsศรีสองรัก, สารีสังข์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, การวิเคราะห์, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559, รายงานผล, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, เปรียบเทียบ
Citation Key926
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.84 MB