รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Primary tabs

Titleรายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsหทัยชนก, สว่างวงศ์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, รายงานผล, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/934
Citation Key934
IMAGE_COVER: