การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsธัญญพร, มาบวบ
Secondary Authorsศิริพงศ์, กันตะบุตร
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการสำรวจ, ความต้องการ, จังหวัดพิษณุโลก, บริการวิชาการ, ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน, อำเภอเมืองพิษณุโลก, เขตเทศบาลนครพิษณุโลก
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/940
Citation Key940
IMAGE_COVER: