การศึกษาสภาพปัญหาและภารกิจของกองรักษาดินแดนต่อการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพปัญหาและภารกิจของกองรักษาดินแดนต่อการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2014
Authorsอำนวย, รุ่งแจ้ง
Titleวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
Degreeสาขาการบริหารจัดการภาครัฐ
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsกองรักษาดินแดน, การศึกษา, การศึกษาภารกิจ, การศึกษาสภาพปัญหา, การให้บริการประชาชน, จังหวัดพิจิตร
Citation Key955
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก59.44 KB
บทคัดย่อ89.57 KB
สารบัญ154.36 KB
บทที่1244.12 KB
บทที่21.36 MB
บทที่3236.09 KB
บทที่41.15 MB
บทที่5617.2 KB
บรรณานุกรม121.1 KB
ภาคผนวก915.24 KB