You are here

การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsทิพย์วรรณ, คล่ำคง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดกระบวนการเรียนรู้, ข้าราชการครู, จังหวัดสุโขทัย, พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, สพป.สุโขทัย, สำนักงานการประถมศึกษา
Abstract

การศึกษาสภาพกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัด จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำแนกตามระดับชั้นที่สอน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำนวน 367 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และทดสอบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย มีสภาพการจัดกระบวนการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมสภาพการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 2. ครูผู้ที่สอนในระดับชั้นต่างกัน ในภาพรวมมีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมมีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 4. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน ในภาพรวมมีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05