You are here

การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

Primary tabs

Titleการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
Publication TypeThesis
Year of Publication2550
Authorsธนรัตน์, มังคะโชติ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดการคุณภาพการศึกษา, การจัดการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, ระบบการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษา, สพฐ.พิษณุโลก เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2, โรงเรียนประชาสามัคคี
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทดลองใช้ติดตามประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประชาสามัคคีโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชาสามัคคี ปีการศึกษา 2548 จำนวน 198 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน แบบสังเกต และแบบทอสอบ วิเคราะหืข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ นักเรียนมีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ขาดคุณลักษณะสำคัญที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีภาระงานสอนและงานมากเป็นพิเศษ และยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ได้ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีกระบวนการ 7 ขั้นตอนดังนี้ คือ การจัดโครงสร้างองค์กร การวางแผน การดำเนินการพัฒนาทีมงาน การนิเทศแบบกัลยาณมิตร การประเมินเพื่อทบทวน การปรับปรุง และการสรุปรายงาน ผลการทดลองใช้ระบบ พบว่า ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดี ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับพอใช้ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับมาก ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมที่ดีขึ้นตามจุกประสงค์ที่กำหนด