You are here

การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 6

Primary tabs

Titleการศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 6
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsบุษกร, พรรณเชษฐ์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsผู้พิพากษา
Abstract

การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบ เพื่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้พัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสงเคราะห์เด็กหรืออบรมเด็ก และหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานในการสงเคราะห์เด็กโดยแบ่งวิธีการดำเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน คือ การศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 การสร้างรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้พัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 และการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนการศึกษา ได้แก่ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 จำนวน 92 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนการพัฒนา ได้แก่ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 ที่เข้ารับการพัฒนาจำนวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่าในขั้นตอนการพัฒนา ได้แก่ เอกสารการอบรมเพื่อการพัฒนา และแบบทดสอบการพัฒนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test, F – test และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 มีบทบาทหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบว่า ด้านบทบาทหน้าที่ในการดำรงตน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับมาก 2. ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 ที่มีเพศต่างกัน มีบทบาทหน้าที่ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3. ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีบทบาทหน้าที่ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4. ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 ที่มีประสบการณ์ต่างกันมีบทบาทหน้าที่ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 5. ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างกัน มีบทบาทหน้าที่ในภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าบทบาทหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 6. รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 คือการอบรม 7. ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 ที่เข้ารับการอบรมมีบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมและมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01