You are here

แนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleแนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsณรงค์, โตแหยม
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพการจัดการการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกาษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บรหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 190 คน ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อำนวยการกองกลางศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการสถานศึกษา ประธารคณะกรรมการสถานศึกษาและ รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา จำนวน 15 คน