You are here

การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น "การทอผ้าไหมแพรวา" ของชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น "การทอผ้าไหมแพรวา" ของชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
Publication TypeThesis
Year of Publication2543
Authorsปาริชาติ, ศรล้อม
Academic Departmentมหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 1.เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของการทอผ้าไหมแพรวาตามความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3. เพื่อศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น “ การทอผ้าไหมแพรวา ” ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จำแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความสอดคล้องกับหลักสูตรระดับชาติ ด้านประโยชน์ต่อผู้เรียนและชุมชน ด้านเนื้อหาการเรียนการสอนและด้านวิธีการสอน วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนชาวบ้านโพนที่มีอาชีพทอผ้าไหมแพรวา ในชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 33 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจำนวน 30 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสำรวจ ผสมผสานระหว่าง Rating Scale และแบบเลือกตอบ ข้อคำถามครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านสภาพทั่วไปและปัญหาการทอผ้าไหมแพรวา ด้านสภาพทั่วไปและปัญหาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาและด้านความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น “ การทอผ้าไหมแพรวา ” สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่าสภาพทั่วไป และปัญหาของการทอผ้าไหมแพรวาของผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหมแพรวา พบว่า การทอผ้าไหมแพรวาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของชุมชนได้เป็นอย่างดีมีรายได้ระหว่าง 8,000 – 50,000 บาทต่อครอบครัวซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่วนปัญหาการทอผ้าไหมแพรวา คือขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านสถานภาพทั่วไปและปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ปัญหาที่พบในการจัดหลักสูตรท้องถิ่น คือ สภาพปัญหาโรงเรียนส่งเสริมให้มีอิสระให้ผู้เรียนมีอิสระให้ผู้เรียนมีรายได้โดยการประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนมากมากกว่าด้านอื่น ๆ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น “ การทอผ้าไหมแพรวา ” อยู่ในระดับมาก และให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อต้องการเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการประกอบอาชีพในท้องถิ่นเห็นคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของชุมชน บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทอผ้าไหมแพรวา วิธีการสอนที่เหมาะสม สมควรให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและศึกษาจากสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่นของตนเอง

Short Titleการท่อผ้า, หลักสูตร, การศึกษาและการสอน