You are here

การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิงตัวอย่างโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิงตัวอย่างโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี
Publication TypeReport
Year of Publication2540
Authorsพิทักษ์, อยู่มี
Date Published2540
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsตะกั๋ว, น้ำมันเชื้อเพลิง, วิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี
ไฟล์แนบ: