You are here

การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ

Primary tabs

Titleการพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsศุภลักษณ์, วิริยะสุมน
Date Published2543
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการประกันคุณภาพการศึกษา, การพัฒนาตัวบ่งชี้, ตัวบ่งชี้
ไฟล์แนบ: