เจตคติและความต้องการศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย

Primary tabs

Titleเจตคติและความต้องการศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsวัลภา, ศศิวิมล, ชญานิษฐ์, ศศิวิมล
Series Editorวีระพงษ์, อินทร์ทอง
Date Published2546
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการศึกษาต่อ, ความต้องการศึกษาต่อ
ไฟล์แนบ: