ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม

Primary tabs

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsธุรกิจโรงแรม, พนักงาน, พนักงานในธุรกิจโรงแรม
ไฟล์แนบ: