การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีส

Primary tabs

Titleการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีส
Publication TypeReport
Year of Publication2549
Authorsจีรพรรณ์, ใจอินผล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการผลิตปุ๋ยชีวภาพ, เชื้อแอคติโนมัยซีส
ไฟล์แนบ: