การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

Primary tabs

Titleการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
Publication TypeReport
Year of Publication2548
Authorsวราพร, พงศ์อาจารย์และคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ, คุณภาพการศึกษา, ปฏิรูปการเรียนรู้, สถานศึกษา, ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ไฟล์แนบ: