ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในการสอนทางอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

Primary tabs

Titleศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในการสอนทางอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsอุไรวรรณ, รักผกาวงศ์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการสอนทางอินเทอร์เน็ต, นักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต, ศึกษาความคาดหวัง
ไฟล์แนบ: